activity00
               
1 25610609

ประชุมผู้ปกครอง

9 มิ.ย. 61      

   1 25610606 08

ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ 

6 - 8 มิ.ย. 61      

     1 25610604

บรรยายตำรวจ
สภ.เมืองราชบุรี
4 มิ.ย. 61       

      other0
 
activity01
               
1 25610515

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในห้องเรียน
ร.ร. ดรุณานุกูล

15 - 16 พ.ค. 61

  1 25610427

ติดตั้งผ้าสายเมน
ตู้เซอร์กิต
เบรกเกอร์
ทาบอร์

27 - 29 เม.ย. 61
 

   1 25610130

การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 
ครั้งที่ 32 
30 ม.ค. 61  

      other0
 
activity02
               
1 25610124 งานฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
 24 ม.ค. 61                

 

1 25610117 21 แข่งขัน
หุ่นยนต์ต่อสู้
 11 ม.ค. 61     
       1 25610118 1 ศึกษาดูงาน
บริษัท กสท
โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
 18 ม.ค. 61      
      other0
 
activity03
               
1 25610207 2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท คูโบต้า)
7 ก.พ. 61                

  1 25610130 2

ปรับสภาพบ้าน

30 ม.ค. 61
 

  1 2561-25610120 28

งานรับการ
ฝึกอบรม
งานจักรยานยนต์
20, 21, 27, 
28 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 61

      other0
 
activity04
               
1 25610219 23

อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์

19 - 23 ก.พ. 61           

  1 25610208

อาชีวบริการ
จิตอาสา
ทาสีบ้าน

1 และ 8 ก.พ. 61

  1 25610110

ดูงาน
กระบวนการ 
ผลิตปูนซีเมนต์  

10 ม.ค. 61                

      other0
 
activity05
               
1 25610209

ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม
 
5,8,9 ก.พ. 61        
 
 

   1 25600909 11

การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
9 - 11 ก.ย. 60     
 
 

  1 25600807

แข่งขัน
ตอบปัญหา 

กฎหมายวันรพี
7 ส.ค. 60             
 

      other0
 
activity06
               
1 25610202

โครงการ
"แนะแนวศึกษาต่อ"

2 และ 6 ก.พ. 61  

  1 25610131

โครงการ 
“ฉลองนักบุญ
ยอห์นบอสโก” 

31 ม.ค. 61       

    1 25610116


ชุมนุม
ครูคาทอลิก

16 ม.ค. 61            

      other0