rb dio

สำนักมิสซังคาทอลิกราชบุรี

31/2-4 .สมบูรณ์กุล .หน้าเมือง
.เมือง .ราชบุรี 70000
โทร. 0 3232 5458
โทรสาร 
0 3232 3184
www.ratchaburidio.or.th     
         

           line01          

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

80 .คฑาธร .หน้าเมือง
.เมือง .ราชุบุรี 70000
โทร. 0 3233 7154, 0 3233 7949,
        0 3231 4760
ถึง 2
โทรสาร 
0 3233 7515
www.drs.ac.th      

            line01           

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
80/28 
.คฑาธร .หน้าเมือง
.เมือง .ราชุบุรี 70000
โทร0 3233 8793
โทรสาร 0 3231 4767
www.daruna.ac.th

..............................................................................................................................................................................................

โรงเรียนดรุณาราชบุรี
วิเทศศึกษา

ที่อยู่ 253 หมู่ 10 .ดอนตะโก
.เมือง .ราชบุรี 70000
โทร. 0 3232 3347 ถึง 
8
        08 1353 7452
www.darunawitaed.ac.th 

   line01  

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณา
โปลีเทคนิค
197 หมู่ 3 .โคกหม้อ .เมือง 
.ราชบุรี 70000
โทร. 0 3233 4667, 0 3233 4669,
        0 3233 4670

โทรสาร 0 3233 4668

www.darunapoly.ac.th 

   line01  
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

ที่อยู่ 1 หมู่ 4 .วัดเพลง
.วัดเพลง .ราชบุรี 70120
โทร. 0 3239 9278
โทรสาร 
0 3239 8457
www.rvp.ac.th 

 

..............................................................................................................................................................................................

 
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

ที่อยู่ 9 หมู่ 7 .กาญจนบุรี-อู่ทอง 
.ปากแพรก .เมืองกาญจนบุรี
.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3462 1188 ถึง 9
โทรสาร 
0 3462 1191
www.drk.ac.th 

 

 
line01 
 

โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ที่อยู่ 71 หมู่ .ดอนกระเบื้อง .บ้านโป่ง 
.ราชุบุรี 70110
โทร. 0 3236 8223,

        0 3236 8044 ถึง 5
โทรสาร 
0 3236 8255
www.thepin.ac.th  

   line01   โรงเรียนดรุณานุกูล

ที่อยู่ 74 .ราษฎร์ประสิทธิ์ 
.แม่กลอง .เมือง 
.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 2524,
        0 3472 3329
ถึง 31
โทรสาร 0 3472 3328

..............................................................................................................................................................................................

โรงเรียนนารีวิทยา

165 .ราษฏรยินดี .หน้าเมือง
.เมือง .ราชบุรี 70000
โทร0 3233 7126, 0 3233 7007
โทรสา
0 3232 3337
www.nrv.ac.th 

   line01  

โรงเรียนดำเนินวิทยา

ที่อยู่ 2/2 .6 .แพงพวย
.ดำเนินสะดวก .ราชบุรี 70130
โทร. 0 3274 5136
โทรสาร 
0 3274 5144
www.dws.ac.th 

   line01   โรงเรียนเทพวิทยา

ที่อยู่ 201 .9 .กรับใหญ่
.บ้านโป่ง .ราชบุรี 70190
โทร. 0 3229 1202,

        0 3236 6098
โทรสาร 0 3236 6099 

..............................................................................................................................................................................................

โรงเรียนอนุชนศึกษา

ที่อยู่ 1/1 .ชลประทานฝั่งซ้าย
.ตะคร่ำเอน .ท่ามะกา
.กาญจนบุรี 71130
โทร. 0 3456 1803
โทรสาร 
0 3456 2498
www.anuchon.ac.th 

   line01  

โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ที่อยู่ 4 .7 .อัมพวา-บางนกแขวก
.บางนกแขวก .บางคนที
.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0 3476 1810, 0 3476 1346
โทรสาร 
0 3473 0863  

   line01   โรงเรียนวีรศิลป์

ที่อยู่ 558 หมู่ 2 .แสงชูโต
(
สายเก่า.ท่าม่วง .ท่าม่วง 
.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0 3461 1040
โทรสาร 
0 3462 6235
www.veerasilp.ac.th 

..............................................................................................................................................................................................

โรงเรียนธีรศาสตร์

ที่อยู่ 37/3 หมู่ 16 .ท่าผา
.บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110
โทร. 0 3274 3192, 0 3237 1041,

        0 3456 6611
โทรสาร 
0 3237 1296 
www.theerasart.ac.th 

   line01  

โรงเรียนวันทามารีอา

ที่อยู่ 92 .5 .ประสาทสิทธิ์
.ดำเนินสะดวก .ราชบุรี 70210
โทร. 0 3236 0610 ถึง 11
โทรสาร 
0 3236 0609
www.wantha.ac.th 

  line01   

โรงเรียนวังตาลวิทยา
ที่อยู่ 10/2 .1
.หนองกบ.บ้านโป่ง 
.ราชบุรี 70110 
โทร. 0 3228 7116 
โทรสาร 
0 3228 7720 
www.wangtan.ac.th 

..............................................................................................................................................................................................

โรงเรียนนารีวุฒิ

ที่อยู่ 64 .หน้าสถานี .บ้านโป่ง 
.ราชบุรี 70110
โทร.
0 3221 1175,
        0 3221 1675
www.nv.ac.th

   line01  

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ที่อยู่ 76 .บ้านโป่ง .บ้านโป่ง 
.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3230 1170 ถึง 5
โทรสาร.
0 3230 1110
www.sarasit.ac.th 

  line01    โรงเรียนอุดมวิทยา

.บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110 
โทร. 0 3221 1176 ,
        0 3220 0350
โทรสาร.
0 3234 2385
www.udom.ac.th 

..............................................................................................................................................................................................


วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

ที่อยู่ 108 หมู่ 3 .หนองอ้อ .บ้านโป่ง 
.ราชบุรี 70110
โทร. 0 3221 1933,
        0 3222 1950, 0 3222 2499
โทรสาร 0 3222 1993

www.bsctech.ac.th

               
..............................................................................................................................................................................................
 

      

               
2558 EM ตีผัง ขุดหลุม
บ้านผู้ประสบอัคคีภัย

14 มิ.ย. 60
    1 25610110 ดูงานกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์

10 ม.ค. 61
   1 25610208 จิตอาสาทาสีบ้าน

1 และ 8 ก.พ. 61
               
1 25610219 23 อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์

19 - 23 ก.พ. 61
               
 
วันประชุมผู้ปกครอง
1 25610609

    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการภาครัฐเรียนฟรี 15 ปี
ที่นักเรียนพึงได้รับ 5 เรื่อง ได้แก่ ค่าเทอม, ค้าเสื้อผ้า, ค่าหนังสือ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ และนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ปกครอง มาเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ปัญหา ประสานช่องว่างระหว่างบ้าน - วิทยาลัยฯ ให้แคบที่สุด
โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ปวช. มาร่วมงานทั้งหมด 801 คน 1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ
1 25610606 08

    ตัวแทนครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 25610209

1 25610201 1
____________________________________________________________
 ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองราชบุรี
1 25610604

    เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทั่วไป ปัญหายาเสพติด เชียร์บอลไม่เล่นการพนัน วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

1 25610201 1
____________________________________________________________
1   14
1-25610515

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในห้องเรียน ร.ร. ดรุณานุกูล 
15 - 16 พ.ค. 61

     1 25610124 ฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
other   other
3   14
1 25610207-2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท 
คูโบต้า)
7 ก.พ. 61

  1 25610219 23

อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์
19 - 23 ก.พ. 61

other   other
more

 

 

 
 
 นางสาวรวิภา  ศรีเอี่ยม
 ปริญญาตรี (บช.บ.) บัญชี
 งานกองทุนให้กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 


คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข

คุณธรรม  หมายถึง   คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรมและตามหลักสากล  ซึ่งต้องนำหน้าวิชาการและเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ความรู้  มุ่งทำให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ  อีกทั้งสามารถลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง  คุณธรรมที่เน้นได้แก่  ความศรัทธาต่อศาสนา  ความรักต่อผู้อื่น  ความเสียสละ  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์  และความสามัคคี

นำวิชา  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำหรือเป็นเลิศในด้านวิชาการ  ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและทักษะกระบวนการต่างๆ  มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่  หน้าที่การงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล  ให้นักเรียน  รู้ฟัง  รู้จด  รู้จำ รู้ทำ  รู้คิดค้นและรู้วินิจฉัยอย่างถูกต้อง

พัฒนาสุข  หมายถึง  ความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา  อบรม  ไปพัฒนาชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข  ปรัชญาของวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ในหมวดที่  1  มาตรา  6  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”