1 25610524 25 ค่ายปฐมนิเทศ
นักเรียน ปวช.1
24 - 25 พ.ค. 61
  1 25610531 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพ
31 พ.ค. 61 
    1 25610531 2 ประชุมครู
ภาคเรียนที่ 1/2561
31 พ.ค. 61  
                 
1 25610604 ฟังบรรยาย
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.เมืองราชบุรี
4 มิ.ย. 61 
  1 25610606 08 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ
6 - 8 มิ.ย. 61
    1 25610609 ประชุมผู้ปกครอง

9 มิ.ย. 61
                 
1 25610614 พิธีเปิดปีการศึกษา
และพิธีไหว้ครู
ประจำปี 2561

14 มิ.ย. 61
  1 25610625 27 การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา
จังหวัดราชบุรี
ประจำปี 2561

25 - 27 มิ.ย. 61
    1 25610626 1 นิเทศติดตาม
การพัฒนา
ทักษะการสอน

26 มิ.ย. 61
                 
1 25610626 2 วันสุนทรภู่
และวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

26 มิ.ย. 61
  1 25610626 1 บริจาคโลหิต
ประจำปี 2561

29 มิ.ย. 61
    1 25610707 สัมมนาบุคลากรใหม่ ฯ

7 ก.ค. 61
                 
1 25610709 เก็บข้อมูลพฤติกรรม
ของนักเรียนฯ
9 ก.ค. 61
  1 25610715 21 การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง 
15 - 21 ก.ค. 61
    1 25610717 นิเทศเยี่ยมเยียน
การดำเนินงานวิชาการ
17 ก.ค. 61
                 
1 25610718 23
สอบใบอนุญาตขับขี่

18, 20, 23 ก.ค. 61
  1 25610724
พิธีเปิด
กิจกรรมจิตอาสา
อาชีวะเอกชน
สร้างคน สร้างชาติ
24 ก.ค. 61
    1 25610725
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
ใต้สะพานข้ามคลอง
โคกหม้อ
25 ก.ค. 61
                 
1 25610726-2
ถวายต้นเทียนที่
วัดเขาพระเอก
(วัดเขากิ่ว)
26 ก.ค. 61
  1 25610726 3 กล่าวถวายพระพร
ชัยมงคล
26 ก.ค. 61
    1 25610801 พิธีปิดกีฬาฟุตซอล
พักกลางวัน
1 ส.ค. 61
                 
1 25610802 โครงการป้องกัน
นักสูบหน้าใหม่
2 ส.ค. 61
  1 25610809 10 1 ประชุม
การจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนฯ
9 - 10 ส.ค. 61
    1 25610809 10 2 ทัศนศึกษา
“เยาวชนรักษ์ป่า”
9 - 10 ส.ค. 61
                 
1 25610810 1 วันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2561
10 ส.ค. 61
             
                 
   2560                                        
         
         

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 
Banner 1 25600909 11   
วันที่ 9 กันยายน 2560   วันที่ 10 กันยายน 2560
  วันที่ 11 กันยายน 2560
DR 1 25600909          DR 1 25600910         DR 1 25600911 
         
  view photo
  view photo
  view photo
         

 

               
12560051112 EM ประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ

11 - 12 พ.ค. 60
             1 25600807 แข่งขันตอบปัญหา 
กฎหมายวันรพี

7 ส.ค. 60
          1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
9 - 11 ก.ย. 60
               
1 25610209 ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม

5,8,9 ก.พ. 61
  1 25610629 2 ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
29 มิ.ย. 61