การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 
Banner 1 25600909 11   
วันที่ 9 กันยายน 2560   วันที่ 10 กันยายน 2560
  วันที่ 11 กันยายน 2560
DR 1 25600909          DR 1 25600910         DR 1 25600911 
         
  view photo
  view photo
  view photo
         

 

    

sportday

 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 :    

ขบวนพาเหรด
 
การแข่งขันกีฬาภายใน
  

 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 :    

การแข่งขันกีฬาภายใน
 
มอบถ้วยรางวัล
  
 

 

               
1 25600201 คุณพ่อประสิทธิ์
พูดรณรงค์หน้าแถว 
1 ก.พ. 60             
        1 2559040524 ประชุมสมัชชา
จังหวัดราชบุรี

12-13 ก.พ. 60
       125600329 ประชุมปฏิบัติการ

25 - 26 ก.พ. 60
               
125600623 24 อบรมครูคำสอน
ประจำปีการศึกษา 2560

23 - 24 มิ.ย. 60
  125600811 2 โครงการ
ดรุณาโปลีอาสา...
พาแม่กินข้าว

11 ส.ค. 60
  125600921 22 สัมมนาเชิงวิชาการฯ

21 - 22 ก.ย. 60
               
1 25601123 เข้าร่วมและแข่งขัน
ตอบคำถามพระคัมภีร์
“Seangtham
Bible Contest” ครั้งที่ 7
23 พ.ย. 60             
        1 25601218 ร้องเพลงส่งความสุข

18 ธ.ค. 60
          
               

 

  

 

               
12560051112 EM ประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ

11 - 12 พ.ค. 60
             1 25600807 แข่งขันตอบปัญหา 
กฎหมายวันรพี

7 ส.ค. 60
          1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
9 - 11 ก.ย. 60
               

 

  

 

               
125600329 ทำราวจับ

29 มี.ค. 60
        1 2559040524 ตรวจความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะ

5 - 24 เม.ย. 60
       1 25600110 ติดตั้งสปริงเกอร์
 
25 เม.ย. 60             
               
1 25600110

เปลี่ยนหลังคาบ้าน

25 เม.ย. 60             

        2558 EM
ปรับปรุงบ้านผู้ด้อย
โอกาส
27 เม.ย. 60 - 
  5 พ.ค. 60
        1 25600110

โครงสร้างหลังคา

17 มิ.ย. 60             

               
fixit60

งาน Fix It Center

29 - 30 ก.ค. 60
และ 5 - 6 ส.ค. 60
    

  1 25600804 13

อบรมเพิ่มทักษะฯ
ด้านช่างให้แก่
ผู้นำคนพิการ
4 - 13 ส.ค. 60