1 25610524 25 ค่ายปฐมนิเทศ
นักเรียน ปวช.1
24 - 25 พ.ค. 61
  1 25610531 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพ
31 พ.ค. 61 
    1 25610531 2 ประชุมครู
ภาคเรียนที่ 1/2561
31 พ.ค. 61  
                 
1 25610604 ฟังบรรยาย
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.เมืองราชบุรี
4 มิ.ย. 61 
  1 25610606 08 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ
6 - 8 มิ.ย. 61
    1 25610609 ประชุมผู้ปกครอง

9 มิ.ย. 61
                 
   2560                                        
         
         

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 
Banner 1 25600909 11   
วันที่ 9 กันยายน 2560   วันที่ 10 กันยายน 2560
  วันที่ 11 กันยายน 2560
DR 1 25600909          DR 1 25600910         DR 1 25600911 
         
  view photo
  view photo
  view photo
         

 

               
12560051112 EM ประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ

11 - 12 พ.ค. 60
             1 25600807 แข่งขันตอบปัญหา 
กฎหมายวันรพี

7 ส.ค. 60
          1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
9 - 11 ก.ย. 60
               
1 25610209 ทัศนศึกษาเขาชะงุ้ม

5,8,9 ก.พ. 61