2558 EM ทัศนศึกษา
เขื่อนวชิราลงกร
4 ก.พ. 59
        1 25590818 2 อบรมผู้ทดสอบ
มาตรฐานฯ

10 - 12 ก.พ. 59
       1 25600110 ทัศนศึกษา
เอกรัฐวิซกรรม
19 ก.พ. 59
 
           
               
1 25600110 ครูไฟฟ้าเป็นกรรมการ
ทดสอบมาตรฐานฯ
21 - 22  ก.พ. 59,
28 - 29  ก.พ. 59
 
           
        2558 EM ใช้สถานที่วิทยาลัยฯ
ทดสอบมาตรฐานฯ
25 - 26  ก.พ. 59
        2558 EM ทดสอบมาตรฐานฯ
ปวส. ปี 58

7 - 8 มี.ค. 59