125600329 ทำราวจับ

29 มี.ค. 60
        1 2559040524 ตรวจความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะ

5 - 24 เม.ย. 60
       1 25600110 ติดตั้งสปริงเกอร์
 
25 เม.ย. 60             
               
1 25600110

เปลี่ยนหลังคาบ้าน

25 เม.ย. 60             

        2558 EM
ปรับปรุงบ้านผู้ด้อย
โอกาส
27 เม.ย. 60 - 
  5 พ.ค. 60
        1 25600110

โครงสร้างหลังคา

17 มิ.ย. 60             

               
fixit60

งาน Fix It Center

29 - 30 ก.ค. 60
และ 5 - 6 ส.ค. 60
    

  1 25600804 13

อบรมเพิ่มทักษะฯ
ด้านช่างให้แก่
ผู้นำคนพิการ
4 - 13 ส.ค. 60