125591005 โครงการ Fix it

5 ต.ค. 59
            1 25600823 อบรมเทคนิค
การติดตั้งกล้องวงจรปิด

23 ส.ค. 60
            1 25600831 การแข่งขันรถวิ่ง
ตามเส้นเจ้าความเร็ว

31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
               
1 25601206 07 ประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์
6 - 7 ธ.ค. 60
  1 25610111 ทัศนศึกษา
ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ
ชลี 1
11 ม.ค. 61
  1 25610118 1 ศึกษาดูงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 61
               
1 25610117 21 แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้

17 - 21 ม.ค. 61
  1 25610124 งานฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61