1 25600201 คุณพ่อประสิทธิ์
พูดรณรงค์หน้าแถว 
1 ก.พ. 60             
        1 2559040524 ประชุมสมัชชา
จังหวัดราชบุรี

12-13 ก.พ. 60
       125600329 ประชุมปฏิบัติการ

25 - 26 ก.พ. 60
               
125600623 24 อบรมครูคำสอน
ประจำปีการศึกษา 2560

23 - 24 มิ.ย. 60
  125600811 2 โครงการ
ดรุณาโปลีอาสา...
พาแม่กินข้าว

11 ส.ค. 60
  125600921 22 สัมมนาเชิงวิชาการฯ

21 - 22 ก.ย. 60
               
1 25601123 เข้าร่วมและแข่งขัน
ตอบคำถามพระคัมภีร์
“Seangtham
Bible Contest” ครั้งที่ 7
23 พ.ย. 60             
        1 25601218 ร้องเพลงส่งความสุข

18 ธ.ค. 60