1 25610524 25 ค่ายปฐมนิเทศ
นักเรียน ปวช.1
24 - 25 พ.ค. 61
  1 25610531 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพ
31 พ.ค. 61 
    1 25610531 2 ประชุมครู
ภาคเรียนที่ 1/2561
31 พ.ค. 61  
                 
1 25610604 ฟังบรรยาย
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.เมืองราชบุรี
4 มิ.ย. 61 
  1 25610606 08 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ
6 - 8 มิ.ย. 61
    1 25610609 ประชุมผู้ปกครอง

9 มิ.ย. 61
                 
   2560