1 25610524 25 ค่ายปฐมนิเทศ
นักเรียน ปวช.1
24 - 25 พ.ค. 61
  1 25610531 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพ
31 พ.ค. 61 
    1 25610531 2 ประชุมครู
ภาคเรียนที่ 1/2561
31 พ.ค. 61  
                 
1 25610604 ฟังบรรยาย
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.เมืองราชบุรี
4 มิ.ย. 61 
  1 25610606 08 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผน
การเรียนรู้ฯ
6 - 8 มิ.ย. 61
    1 25610609 ประชุมผู้ปกครอง

9 มิ.ย. 61
                 
1 25610614 พิธีเปิดปีการศึกษา
และพิธีไหว้ครู
ประจำปี 2561

14 มิ.ย. 61
  1 25610625 27 การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา
จังหวัดราชบุรี
ประจำปี 2561

25 - 27 มิ.ย. 61
    1 25610626 1 นิเทศติดตาม
การพัฒนา
ทักษะการสอน

26 มิ.ย. 61
                 
1 25610626 2 วันสุนทรภู่
และวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

26 มิ.ย. 61
  1 25610626 1 บริจาคโลหิต
ประจำปี 2561

29 มิ.ย. 61
    1 25610707 สัมมนาบุคลากรใหม่ ฯ

7 ก.ค. 61
                 
1 25610709 เก็บข้อมูลพฤติกรรม
ของนักเรียนฯ
9 ก.ค. 61
  1 25610715 21 การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง 
15 - 21 ก.ค. 61
    1 25610717 นิเทศเยี่ยมเยียน
การดำเนินงานวิชาการ
17 ก.ค. 61
                 
1 25610718 23
สอบใบอนุญาตขับขี่

18, 20, 23 ก.ค. 61
  1 25610724
พิธีเปิด
กิจกรรมจิตอาสา
อาชีวะเอกชน
สร้างคน สร้างชาติ
24 ก.ค. 61
    1 25610725
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
ใต้สะพานข้ามคลอง
โคกหม้อ
25 ก.ค. 61
                 
1 25610726-2
ถวายต้นเทียนที่
วัดเขาพระเอก
(วัดเขากิ่ว)
26 ก.ค. 61
  1 25610726 3 กล่าวถวายพระพร
ชัยมงคล
26 ก.ค. 61
    1 25610801 พิธีปิดกีฬาฟุตซอล
พักกลางวัน
1 ส.ค. 61
                 
1 25610802 โครงการป้องกัน
นักสูบหน้าใหม่
2 ส.ค. 61
  1 25610809 10 1 ประชุม
การจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนฯ
9 - 10 ส.ค. 61
    1 25610809 10 2 ทัศนศึกษา
“เยาวชนรักษ์ป่า”
9 - 10 ส.ค. 61
                 
1 25610810 1 วันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2561
10 ส.ค. 61
  1 25610816 กิจกรรม วัยรุ่น
วัยใส รักอย่างไร
ไม่ให้เสี่ยง
16 ส.ค. 61
    1 25610830 31 2 กีฬาสีภายใน
ประจำปี 2561
30 - 31 ส.ค. 61
                 
1 256100903 04 โครงการป้องกัน
การใช้สารเสพติด
ในสถานศึกษา
3 - 4 ก.ย. 61
  1 25610911 อบรมเทศกิจอาสา
จราจร
11 ก.ย. 61
    1 25610925 แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษจาก
แอปพลิเคชัน EchoVE
25 ก.ย. 61
                 
1 25610926 28 กิจกรรมวิชาลูกเสือ
วิสามัญ 1
26-28 ก.ย. 61
  1 25611018 คว้ารางวัล
รองชนะเลิศ
การแข่งขัน
EchoVE Contest
18 ต.ค. 61
    1 25611102

ส่งตรวจเลือด
คัดกรองความเสี่ยง
2 พ.ย. 61

                 
1 25611103

ประชุมผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2561
3 พ.ย. 61

  1 25611114

ทัศนศึกษา
เขาชะงุ้ม
14 พ.ย. 61

    1 25611119 20

วันวิชาการ
อาชีวดรุณาฯ
19 - 20 พ.ย. 61

                 
1 25611126 27

วันวิชาการ
ร.ร.เทพวิิทยา
26 - 27 พ.ย. 61

  1 25611127

แนะแนวศึกษาต่อ
ที่ประเทศจีน
27 พ.ย. 61

    1 25611130

บริจาคโลหิต
ประจำปี 2561
30 พ.ย. 61

                 
1 25611204

วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2561
4 ธ.ค. 61

  1 25611207

ตรวจโรคให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
รอบที่ 1
7 ธ.ค. 61

    1 25620211

แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
ครั้งที่ 33
29-30 ม.ค. 62

                 
1 25620211

ตรวจโรคให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
รอบที่ 2
11 ก.พ. 62

  1 25620213  โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ฯ
13 ก.พ. 62 
    1 25620213  รับเครื่องหมาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
2 มี.ค. 62 
                 
   2560