activity00
               
1 25610816


กิจกรรม วัยรุ่น
วัยใส รักอย่างไร
ไม่ให้เสี่ยง
16 ส.ค. 61                 

   1 25610810 1


วันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2561
10 ส.ค. 61             

   1 25610809 10 2


ทัศนศึกษา
“เยาวชนรักษ์ป่า”
9 - 10 ส.ค. 61           

      other0
 
activity01
               
1 25610724 3

หนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ

สิงหาคม 61

  1 25610726

ตรวจเช็คบำรุง
รักษาระบบไฟฟ้า

26 ก.ค. 61

  1 25610515

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในห้องเรียน
ร.ร. ดรุณานุกูล

15 - 16 พ.ค. 61

      other0
 
activity02
           
1 25610725-2 ตรวจเช็คบำรุงฯ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ค. 61
1 25610714 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

14 ก.ค. 61
1 25610124 งานฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61       
      other0
 
activity03
               
1 25610724 2

ลอกคู คลอง
บริการซ่อมรถ
จักรยานยนต์
24 ก.ค. 61  

        1 25610207 2

ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท คูโบต้า)
7 ก.พ. 61  

       1 25610130 2

ปรับสภาพบ้าน

30 ม.ค. 61

      other0
 
activity04
               
1 25610807

จิตอาสา
ทาสีบริเวณ
ศาลาวัดเกาะลอย

7 ส.ค. 61           

  1 25610725

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
สะพานข้าม
คลองโคกหม้อ

25 ก.ค. 61           

  1 25610710-12

อบรมโครงการ
ฝึกอาชีพ
การติดตั้งผนัง -
พื้นคอนวูดฯ

10 - 12 ก.ค. 61    

      other0
 
activity05
               
1 25610629 2

ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 
29 มิ.ย. 61
 
 

   1 25610209

ทัศนศึกษา
เขาชะงุ้ม
 
5,8,9 ก.พ. 61  

   1 25600909 11

การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
9 - 11 ก.ย. 60      

      other0
 
activity06
               
1 25610810 2


ดรุณาโปลีอาสา...
พาแม่กินข้าว

8 ส.ค. 61 

  1 25610621


ประกวดโครงงาน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมฯ

21 มิ.ย. 61 

  1 25610615

การคัดกรอง
นักเรียน

15 มิ.ย. 61     

      other0
 
activity07
               
1 25610815


เซ็นสัญญาผู้กู้ยืม
ระดับชั้น ปวช.
15 ส.ค. 61                 

   1 25610808


เซ็นสัญญาผู้กู้ยืม
ระดับชั้น ปวส.
8 ส.ค. 61                 

   1 25610720เปิดบัญชีให้กับ
ผู้กู้ยืมรายใหม่
20 ก.ค. 61           

      other0