activity00
               
1 25601003

ท่านผู้ว่าฯ
เยี่ยมสถานศึกษา

3 ต.ค. 60  

  125600907

โครงการ
งดดื่มสุรา
ในช่วงเข้าพรรษา

7 ก.ย. 60  

    1 25600904

โครงการ
จิตอาสา
ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ 
(ส่งยอดครั้งที่ 1)
4 ก.ย. 60 

      other0
 
activity01
               
1 2559030708

ทดสอบ
มาตรฐานฯ

ปวส. ปี 58
7 - 8 มี.ค. 59   
 
 

           scg2560

ใช้สถานที่
วิทยาลัยฯ

สอบมาตรฐานฯ
25 - 26  ก.พ. 59

        1 2559022829

กรรมการสอบ
มาตรฐานฯ

21 - 22  ก.พ. 59,
28 - 29  ก.พ. 59     

     other0
 
activity02
               
1 25600831 การแข่งขันรถวิ่ง
ตามเส้นเจ้าความเร็ว

 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 60 

 

1 25600823 อบรมเทคนิค
การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด
23 ส.ค. 60
      1 25591005 โครงการ Fix it

5 ต.ค. 59
     other0
 
activity03
               
1 2560080413

อบรมเพิ่มทักษะฯ
ด้านช่างให้แก่
ผู้นำคนพิการ
4 - 13 ส.ค. 60    

       fixit60

งาน Fix It Center
29 - 30 ก.ค. 60
และ 5 - 6 ส.ค. 60

      1 25600617

โครงสร้างหลังคา

17 มิ.ย. 60    

      other0
 
activity04
               
1 25600614

งานวางผัง 
ขุดหลุม ลงเสา
4 มิ.ย. 60   
 
 

                                  

                         

                                                                               
     other0
 
activity05
               
1 25600909 11

การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ 
9 - 11 ก.ย. 60        
 
 

   1 25600807

แข่งขันตอบปัญหา 
กฎหมายวันรพี
7 ส.ค. 60   
 
 

   1 25600511-12

ประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ
11 - 12 พ.ค. 60 
   
 

     other0
 
activity06
               
1 256000921 22

สัมมนา
เชิงวิชาการฯ
21 - 22 ก.ย. 60 

       1256000811 2

โครงการ 
ดรุณาโปลีอาสา...
พาแม่กินข้าว
11 ส.ค. 60

      1 2560062324

อบรมครูคำสอน
ประจำปี 2560
23 - 24 มิ.ย. 60 
 

      other0