นายนิคม  ธรรมเจริญ
 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สารสนเทศทั่วไป
 หัวหน้างานปกครอง