วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเป็นวิทยาลัยเอกชน  สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  เขตราชบุรี  จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ตั้งอยู่ที่  197  หมู่  3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  มีเนื้อที่  18  ไร่  3  งาน  56  ตารางวา  และในปี  พ.ศ. 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดซื้อที่ดินติดวิทยาลัยทางทิศเหนือ  เป็นจำนวน  13  ไร่  3  งาน  84  ตารางวา  สำหรับการขยายพื้นที่ของทางวิทยาลัยในอนาคต  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคบริหารงานโดยคณะบาทหลวงคาทอลิก  สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า,  สาขาอิเล็กทรอนิกส์,  สาขาเครื่องกล  และสาขาการก่อสร้าง

       ปี พ.ศ. 2527   ก่อตั้งวิทยาลัยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยราชบุรีโปลีเทคนิคโดยบริษัทราชบุรีโปลีเทคนิคจำกัดเป็นเจ้าของ

       ปี พ.ศ. 2532   มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  เขตราชบุรีเข้ารับโอนกรรมสิทธิ์  และการบริหารวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อเป็น  
                             
                              "โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค"
                                   
                              บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ  ผู้รับใบอนุญาต

                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ
                              นายสุจินต์  จารุรักษ์  ครูใหญ่   
                                   เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้แก่  แผนกช่างยนต์  และแผนกช่างก่อสร้าง

       ปี พ.ศ. 2533   บาทหลวงปรีชา  พลอยจินดา  อธิการ  ได้สร้างอาคารเรียนแผนกไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์,  ศาลาเอนกประสงค์ม,  
                              สนามกีฬา  และเริ่มเปิดสอนสาขาช่างไฟฟ้า  และ
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

       ปี พ.ศ. 2535   บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ  อธิการ  ได้สร้างโรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้างหลังใหม่  จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม  
                              และทำสนามฟุตบอล

       ปี พ.ศ. 2536   บาทหลวงวิชัย  แสนสุดสวาท  อธิการ  แทนบาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ  ซึ่งไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

       ปี พ.ศ. 2538   บาทหลวงเสนอ  ดำเนินสะดวก  อธิการ  และครูใหญ่

       ปี พ.ศ. 2539   บาทหลวงเสนอ  ดำเนินสะดวก  ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                              แผนกช่างไฟฟ้า (สาขาการติดตั้งและควบคุม),  
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ),  
                              แผนกช่างยนต์ (สาขาเทคนิคยานยนต์)  และแผนกก่อสร้าง (สาขาเทคนิคการก่อสร้าง)

       ปี พ.ศ. 2540   สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  5  ชั้น  มีห้องเรียน  24  ห้อง  ห้องประกอบการ  2  ห้อง  ชั้นล่างเป็นพื้นโล่ง  
                              ตั้งชื่ออาคารเรียน  "ยวงบอสโก"

       ปี พ.ศ. 2541   บาทหลวงวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์  อธิการ  และทำการเปิดอาคารเรียนยวงบอสโก

       ปี พ.ศ. 2542   บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ  อธิการและครูใหญ่ 
                                     บาทหลวงอภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  รองอธิการ

       ปี พ.ศ. 2543   บาทหลวงอภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  อธิการและครูใหญ่

       ปี พ.ศ. 2549   มุขนายกปัญญา  กฤษเจริญ  ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ 
                                     บาทหลวงวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์  อธิการ

       ปี พ.ศ. 2554   มุขนายกปัญญา  กฤษเจริญ  ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ
                                     บาทหลวงสุรินทร์  จารย์อุปการะ  อธิการ
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ   

       ปี พ.ศ. 2555   โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค
                                     มุขนายกปัญญา  กฤษเจริญ  ผู้รับใบอนุญาต
                              บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  อธิการและผู้อำนวยการ
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ  

       ปี พ.ศ. 2556   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  ได้ปรับเปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556
                                     บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต  อธิการและผู้อำนวยการ
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ   

       ปี พ.ศ. 2557   บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต  อธิการและผู้อำนวยการ     
                                     นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ

       ปี พ.ศ. 2558   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  ได้ปรับเปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2558
                                    บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต  อธิการและผู้อำนวยการ    
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ