นางราณี  ทองลิ่ม    
     ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา    
    หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  
       
         
 นายณัฐพงศ์  อัครสกุลภิญโญ    นายวิฑูรย์  สุขเจริญ    นายศรายุทธ  ชมชื่น
ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา
   ปริญญาตรี  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    ปริญญาตรี  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
       
            
 นายนิรุต  ปานคลาย    นายสายัณห์  โตกราน    นางสาวสุพัตรา  กิจแสวง
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
   ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า    ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
         และโทรคมนาคม
       
         
 นางสาวอุษา  สินสำรวม    นายธนวัฒน์  มะลิขาว    นายปิยวัช  บอนเผื่อน
ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   ปริญญาตรี ครุศาสตร์โทรคมนาคม    ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา
         
         
นายเกรียงศักดิ์  เติมชีพ        
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม