งานตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทำความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อจัดชุดปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถตามที่กรมการขนส่งกำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยการเดินทางให้แก่ประชาชน ผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 5 – 24 เมษายน 2560 ณ สถานีที่ตั้งจุดตรวจรถตลาดชัฏป่าหวาย ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี วิทยาลัยจึงได้ส่งคณะครูแผนกช่างยนต์เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมีอาจารย์จำนวน 6 คน และนักเรียน 11 คน ได้แก่

                            อาจารย์                                              นักเรียน
                            1. นายอุดมศักดิ์ สวัสดีนาม                        1. นายคัมภีร์ คุณชะ
                            2. นายวิรัช ปินเปี้ย                                 2. นายธรรมนูญ รจนา
                            3. นายวัฒนา ชมเชย                               3. นายภัคดี ด้วงฉิม
                            4. นายธานี เหี้ยมหาญ                             4. นายธนธรณ์ พรชัย
                            5. นายไพโรจน์ ปานเรือง                          5. นายณัฐวุฒิ มีสีผ่อง
                            6. นายมนตรี น้อยนาถ                             6. นายพลวัต อ่อนลออ
                                                                                   7. นายนครินทร์ หิรัญรัตน์
                                                                                   8. นายอภิชัย หงส์ทอง
                                                                                   9. นายณัฐภัทร ชูคำ
                                                                                  10. นายรัชชานนท์ บุษบก                                                                              

14680
14681
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0001
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0002
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0003
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0004
 

ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0005
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0006
IMG_Cover
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0008
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0009
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0010
 

ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0011
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0012
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0013
ตรวจรถ_๑๗๐๕๒๔_0014
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan