การคัดกรองนักเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดำเนินการสัมภาษณ์ พูดคุย ประเมิน นักเรียนรายบุคคล เพื่อคัดกรองและคัดแยกนักเรียนเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา โดยการประเมินพฤติกรรม 8 ด้าน คือ 1) ด้านการเรียน 2) ด้านสุขภาพกาย 3) ด้านสุขภาพจิต 4) ด้านเศรษฐกิจ
5) ด้านความเป็นอยู่ 6) ด้านยาเสพติด 7) ด้านพฤติกรรมทางเพศ และ 8) ด้านการทะเลาะวิวาท

20180615_142610
20180615_142642
20180615_143251
20180615_143740
20180615_143753
20180615_143918
 

20180615_145027
20180615_145101
20180615_145112
20180615_150457
20180615_150506
20180615_150547
 

20180615_150556
20180615_152357
20180615_152624
20180615_152650
20180615_152657
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan