เข้าร่วมประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี

   ด้วยจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานการประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณธรรมในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง พัฒนาระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี และส่งเสริมให้จังหวัดราชบุรีเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จึงได้ส่งนักเรียน 2 กลุ่ม เข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ ณ ศึกษาธิการจังหวัดภาค 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ชื่อโครงงาน “รู้รักระเบียบ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง” (ระดับ ปวช.)
นายปราชญ            ปิ่นแก้ว               ปวช. 2/5       ประธาน
นายอำไพรพงษ์       บุญเรือง              ปวช. 2/5       รองประธาน
นางสาวรวิสรา         อินทร์สมร            ปวช. 2/5       เลขานุการ
นางสาวปัทมวรรณ    สุมนต์ทา             ปวช. 2/5       สมาชิก
นางสาวธัญญารัตน์   อินทรวงค์             ปวช. 2/5       สมาชิก
อาจารย์ธนพัชร์        นาคหนู               อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

กลุ่มที่ 2 ชื่อโครงงาน “ดรุณาโปลีร่วมใจ ใช้รถอย่างมีระเบียบ” (ระดับ ปวส.)
นายธนพรรษ          พจนารถ               ปวส. 1/3       ประธาน
นายภาณุพันธ์         สิงห์โต                ปวส. 1/3       รองประธาน
นายก่อลาภ            กาญจนพิบูลย์        ปวส. 1/3       เลขานุการ
นายปวีกรณ์            ผู้ดี                    ปวส. 1/3       สมาชิก
นายธเนศ              พูนประเสริฐศรี       ปวส. 1/3       สมาชิก
อาจารย์ดิศพงษ์       จิตร์บำรุง             อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน20180621_111028
20180621_111040
20180621_111054
20180621_111111
20180621_111430
20180621_111928
 

20180621_111951
20180621_111957
20180621_112007
20180621_112055
20180621_112117
20180621_112538
 

20180621_112613
20180621_112657
20180621_112731
20180621_112845
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan