2558 EM ทัศนศึกษา
เขื่อนวชิราลงกร
4 ก.พ. 59
        1 25590818 2 อบรมผู้ทดสอบ
มาตรฐานฯ

10 - 12 ก.พ. 59
       1 25600110 ทัศนศึกษา
เอกรัฐวิซกรรม
19 ก.พ. 59
 
           
               
1 25600110 ครูไฟฟ้าเป็นกรรมการ
ทดสอบมาตรฐานฯ
21 - 22  ก.พ. 59,
28 - 29  ก.พ. 59
 
           
        2558 EM ใช้สถานที่วิทยาลัยฯ
ทดสอบมาตรฐานฯ
25 - 26  ก.พ. 59
        2558 EM ทดสอบมาตรฐานฯ
ปวส. ปี 58

7 - 8 มี.ค. 59
               
1 25601016 18 ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ให้กับศูนย์ภาวนาทาบอร์

16 - 18 ต.ค. 60
  1 25610112 ติดตั้งพัดลม
และซ่อมระบบไฟฟ้า

12 ม.ค. 61
  1 25610115 17 อบรมการใช้งาน
โปรแกรมควบคุม PLC

15 - 17 ม.ค. 61
               
1 25610130 การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 32
(แผนกช่างไฟฟ้า)

30 ม.ค. 61
  1 25610206 ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการผลิต
เครื่องปรับอากาศ

6 ก.พ. 61
  1 25610207 ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตหลอดไฟฟ้า

7 ก.พ. 61
               
1 25610427 EM ติดตั้งผ้าสายเมน
ตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์
ทาบอร์

27 - 29  เม.ย. 61
  1 25610515 EM ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในห้องเรียน
ร.ร. ดรุณานุกูล

15 - 16  พ.ค. 61
  1 25610726 EM ตรวจเช็คบำรุง
รักษาระบบไฟฟ้า

26 ก.ค. 61
               
1 25610724 3

หนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ

สิงหาคม 
61

  1 25610927 29

บ่มเพาะอาจารย์
ผู้จัดการโครงการ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

27 - 29 ก.ย. 61 

  1 25610927 29

แข่งขันทักษะวิชาชีพ
ครั้งที่ 33
แผนกช่างไฟฟ้า
29 - 30 ม.ค. 62  

               
1 25610927 29 สอบมาตรฐานวิชาชีพ

2 ก.พ. 62 
  1 25610927 29 ทัศนศึกษา
บริษัท บร.กริม
บีไอพี เพาเวอร์
1 & 2 จำกัด

7 ก.พ. 62  
  1 25610927 29 ทัศนศึกษา
บริษัท ไทย ทาซากิ
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

15 ก.พ. 62