2558 EM ตีผัง ขุดหลุม
บ้านผู้ประสบอัคคีภัย

14 มิ.ย. 60
    1 25610110 ดูงานกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์

10 ม.ค. 61
   1 25610208 จิตอาสาทาสีบ้าน

1 และ 8 ก.พ. 61
               
1 25610219 23 อบรมผู้ควบคุม
การเชื่อมโลหะ
ด้วยหุ่นยนต์

19 - 23 ก.พ. 61
  1 25610710-12 อบรมโครงการ
ฝึกอาชีพ
การติดตั้งผนัง -
พื้นคอนวูดฯ

10 - 12 ก.ค. 61
  1 25610723 อาชีวเอกชน
สร้างคน สร้างชาติ
เทิดไท้ รัชกาลที่ 10

23 ก.ค. 61
               
1 25610725 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ
สะพานข้าม
คลองโคกหม้อ

25 ก.ค. 61
  1 25610807 จิตอาสา
ทาสีบริเวณ
ศาลาวัดเกาะลอย

7 ส.ค. 61
  1 25610901 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแบบ
Shop Drawing
ของงานก่อสร้างฯ

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61
               
1 25611003 05 ทดสอบมาตรฐานฯ
ช่างก่อสร้าง
3 - 5 ต.ค. 61
   1 25611003 05 จิตอาสา
วัดห้วยหมู

ก.พ. 62