125600329
  • โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีรถจักยานยนต์ยามาฮ่าสมัยใหม่
  • 29 มี.ค. 60
           
               
125600329 ทำราวจับ

29 มี.ค. 60
        1 2559040524 ตรวจความพร้อม
รถโดยสารสาธารณะ

5 - 24 เม.ย. 60
       1 25600110 ติดตั้งสปริงเกอร์
 
25 เม.ย. 60            
               
1 25600110

เปลี่ยนหลังคาบ้าน

25 เม.ย. 60             

        2558 EM
ปรับปรุงบ้านผู้ด้อย
โอกาส
27 เม.ย. 60 - 
  5 พ.ค. 60
        1 25600110

โครงสร้างหลังคา

17 มิ.ย. 60             

               
fixit60

งาน Fix It Center

29 - 30 ก.ค. 60
และ 5 - 6 ส.ค. 60
    

  1 25600804 13

อบรมเพิ่มทักษะฯ
ด้านช่างให้แก่
ผู้นำคนพิการ
4 - 13 ส.ค. 60 
         

  1 25610112 1

ทัศนะศึกษาดูงาน

12 ม.ค. 61 
         

               
1 25610118 2

งานฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
18 ม.ค. 61 
         

  1 25610120 28

งานรับการฝึกอบรม
งานจักรยานยนต์
20, 21, 27, 28 ม.ค.
ถึง 3 ก.พ. 61
 
         

  1-25610130 2  ปรับสภาพบ้าน

30 ม.ค. 61
 
               
1-25610207 2 ทัศนศึกษาดูงาน
(บริษัท คูโบต้า)
7 ก.พ. 61
  1-25610724 2 ลอกคู คลอง
และบริการซ่อมรถ
จักรยานยนต์
24 ก.ค. 61
  1-25610905 07 การสัมมนาฯ
หลักสูตร เทคโนโลยี
ยานยนต์อีซูซุ
5 - 7 ก.ย. 61
               
1-25610914 21 ทัศนะศึกษาดูงาน
บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง
14, 21 ก.ย. 61
  1-25611001 03 2 โครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้า
1 - 3 ต.ค. 61