125591005 โครงการ Fix it

5 ต.ค. 59
            1 25600823 อบรมเทคนิค
การติดตั้งกล้องวงจรปิด

23 ส.ค. 60
            1 25600831 การแข่งขันรถวิ่ง
ตามเส้นเจ้าความเร็ว

31 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60
               
1 25601206 07 ประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์
6 - 7 ธ.ค. 60
  1 25610111 ทัศนศึกษา
ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ
ชลี 1
11 ม.ค. 61
  1 25610118 1 ศึกษาดูงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
18 ม.ค. 61
               
1 25610117 21 แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้

17 - 21 ม.ค. 61
  1 25610124 งานฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
24 ม.ค. 61
  1 25610714 อบรม
เชิงปฏิบัติการฯ
14 ก.ค. 61
               
1 25610725-2 ตรวจเช็คบำรุงฯ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ค. 61
  1 25610911 2 ทัศนศึกษา
บริษัท นัฐพงษ์
เซลส์แอนด์เซอร์วิส
จำกัด
11 ก.ย. 61
  1 25610923 อบรมการซ่อม
TV LCD LED PLASMA
23 ก.ย. 61
               
1 25611001 03 ประชุมฯ เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
10 ต.ค. 61
  1 25611111 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบรมราชินีฯ
11 พ.ย. 61
  1 25611128-29 ประกวด
สิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่
28-29 พ.ย. 61
               
1 25611128-29 สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.2
14 ก.พ. 62
  1 25611128-29 อาชีวบริการ

16 ก.พ. 62
  1 25611128-29 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
ระดับ ปวช.3
21 ก.พ. 62
               
1 25611128-29 อบรม PLD

7 - 8 มี.ค. 62
  1 25611128-29 งานแสดงเครื่องจักร
ระบบขนส่งฯ
9 มี.ค. 62 
   

สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562

19 มิ.ย. 62

               
1 25611128-29 อบรม(หุ่นยนต์ UBtech)
2 - 4 ส.ค. 62