activity00
               
1-25620302
  • กิจกรรมวันแม่
  • 12 ส.ค. 62       
   1-25620302
  • แห่เทียนเข้าพรรษา
  • 12 ก.ค. 62       
   1-25620302
  • แข่งขันโดรน ที่ประเทศจีน
  •   13 -23 ก.ค. 62    
     other0
 
activity01
               
1 25610927-29

ทัศนศึกษา
บริษัท ไทย ทาซากิ
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62  

  1 25610724 3

ทัศนศึกษา 
บริษัท บร.กริม 
บีไอพี เพาเวอร์ 
1 & 2 จำกั
7 ก.พ. 62  

  1 25610726

สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ

2 ก.พ. 62                 

      other0
 
activity02
           
1 25611128-29

อบรม(หุ่นยนต์ UBtech)
2 - 4 ส.ค. 62 

สิ่งประดิษฐ์

ปีการศึกษา2562

19 มิ.ย. 62

1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
      other0
 
activity03
               
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1 - 3 ต.ค. 61              

  1 25610914-21

ทัศนะศึกษาดูงาน
บริษัท ซูเทค
เอ็นจิเนียริ่ง
14, 21 ก.ย. 61  

  1 25610905-07

การสัมมนาฯ
หลักสูตร เทคโนโลยี
ยานยนต์อีซูซุ

5 - 7 ก.ย. 61       

      other0
 
activity04
               
1 25611003-05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62              

  1 25611003-05

ทดสอบ
มาตรฐานฯ
ช่างก่อสร้าง

3 - 5 ต.ค. 61    

  1 25610904

อบรมการเขียน
แบบของงาน
ก่อสร้างฯ

31 ส.ค. - 1 ก.ย. 61       

      other0
 
activity05
               
1 25610817

สัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ 
 
17 ส.ค. 61
 
 

   1 25610629 2

ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
 
29 มิ.ย. 61
 
 

   1 25610209

ทัศนศึกษา
เขาชะงุ้ม
 
5,8,9 ก.พ. 61  

      other0
 
activity06
               
1 25610912


แลกเปลี่ยน เรียนรู้
และนำเสนอผลงาน
การขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรม

12 ก.ย. 61 

  1 25610830 31


นำเสนอผลงาน
ขับเคลื่อน
สถานศึกษคุณธรรมฯ

30 - 31 ส.ค. 61 

  1 25610821


รับรางวัล
โครงงาน
คุณธรรมฯ

21 ส.ค. 61       

      other0
 
activity07
               
1 25610815


เซ็นสัญญาผู้กู้ยืม
ระดับชั้น ปวช.
15 ส.ค. 61                 

   1 25610808


เซ็นสัญญาผู้กู้ยืม
ระดับชั้น ปวส.
8 ส.ค. 61                 

   1 25610720เปิดบัญชีให้กับ
ผู้กู้ยืมรายใหม่
20 ก.ค. 61           

      other0