นายดิศพงษ์  จิตร์บำรุง 
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ปรัชญาและศาสนา
 หัวหน้าฝ่ายจริยธรรม - คำสอน
 
 
 นายธวัตรชัย  ธนะศรี
 ปริญญาตรี (บธ.บ.) การจัดการ