นายศักดิ์ชัย  ทรัพย์เกิด    
     ปริญญาตรี  (คอ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล    
    หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง  
       
         
 นายณรงค์  สุทธิเวช    นายอภิวุฒิ  ปานสะอาด    นายภูมิศักดิ์  เลิศหลาย
ปริญญาโท  การจัดการงานวิศวกรรม
   ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       
                   
 นายสุริยนต์  วรรณอุบล    นางสาวแพรวพรรณ  รัตนศิริ    นางสุณีย์  เลิศพันธ์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง
   ปริญญาตรี (คอ.บ.) วิศวกรรมโยธา    ปริญญาตรี (วท.บ.) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม