นายอุดมศักดิ์  สวัสดีนาม    
     ปริญญาตรี  (คอ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล    
    หัวหน้าแผนกช่างยนต์  
       
            
 นายขจรศักดิ์  ตั้งจิตรมณีศักดา    นายวิสุทธิ์  วงศ์วิสุทธิ์ศิลป์    นายชัยภูมิ  ดวงจันทร์
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
   ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
       
         
 นายวิรัช  ปินเปี้ย    นายมานัส  กองอ่อน    นายวรากร  ธงชัย
ปริญญาตรี  (คอ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ปริญญาตรี (ทล.บ.) เครื่องกล
    ช่างยนต์  
       
         
 นายธานี  เหี้ยมหาญ    นายมนตรี  น้อยนารถ    นายไพโรจน์  ปานเรือง
ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
    ช่างยนต์   ช่างยนต์  
       
นายวัฒนา  ชมเชย   นายชัยกมล  แสงศรี  
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ยัณฑิต   ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
    ช่างยนต์