นางราณี  ทองลิ่ม    
     ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา    
    หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์  
       
         
 นายณัฐพงศ์  อัครสกุลภิญโญ    นายวิฑูรย์  สุขเจริญ    นายศรายุทธ  ชมชื่น
ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา
   ปริญญาตรี  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    ปริญญาตรี  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
       
            
 นายนิรุต  ปานคลาย   นางสาวสุพัตรา  กิจแสวง   นางสาวอุษา  สินสำรวม 
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    ปริญญาตรี ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
      และโทรคมนาคม    
       
         
 นายปิยวัช  บอนเผื่อน        
  ปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา