นายทวีศักดิ์  เพชรตรง    
     ปริญญาตรี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
    หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า  
       
         
 นายดิลก  บูชารัตนกุล    นายไอยรา  เพ็งอุดม    นางสาวอาจารีย์  หงษ์น้อย
ปริญญาตรี  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   ปริญญาตรี  ไฟฟ้ากำลัง    ปริญญาตรี  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
       
                        
 นายอนุสรณ์  อินทร์ภิรมย์    นายวุฒินันท์  ธรรมรงค์   นายวิวรรธน์  มั่นคงวิวัฒน์ 
ปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า
   ปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า   ปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า 
       
       
 นายสามารถ  เดชเกิด      
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     
งานไฟฟ้ากำลัง