นางประทีป  ไท้สุน    
     ปริญญาตรี  (ค.บ.) วิยาศาสตร์ทั่วไป    
    หัวหน้าแผนกสามัญ  
       
          
 นางสาธร  ดอนกัลยา    นายวิฑูรย์  ฟ้าคะนอง    นายพิสิษฐ์  เทพทุมมี
ปริญญาตรี  (ศศ.บ.) สังคมศึกษา
   ปริญญาตรี (ค.บ.) พลศึกษา    ปริญญาตรี  
       
         
นายจตุพร  วิบูลย์สุุข    นายสมมาตร  นงค์ลักษณ์    นายสายฟ้า  พันธ์แดง 
ปริญญาตรี (ค.บ.) ฟิสิกส์   ปริญญาตรี  (คอ.บ.) อิเล็กทรอนิกส์    ปริญญาตรี  (ค.บ.) คณิตศาสตร์ 
    และคอมพิวเตอร์     
         
         
นายธนกร บุษษา    นางสาวธนพัชร์ นาคหนู    
ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย   ปริญญาตรี  (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป