นางสาวสินีนาฎ  พิพัฒน์เจริญ    นายประจักษ์ จิตร์บรรจง
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต
   ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต