นางสาวนวรัตน์  บรรจงแสวง
ปริญญาตรี  (ค.บ.)  เทคโนโลยีทางการศึกษา