นางสาวนรินทร  สมถวิล
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 บรรณารักษ์
 
 
 นายธีรวุฒิ  ภูมิกิตติสวัสดิ์
 ปริญญาตรี