นายศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ