วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  มุ่งผลิตนักเรียน  นักศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรของชาติ  
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้มี  คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้  ทักษะวิชาชีพ  จิตอาสา  รักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์  

พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข  โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการบริหารงานอย่างเป็นระบบ