MOU01 1  
125610118   พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ic new
 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยระบบโควตา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์
ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนาม

18 ม.ค. 61    
_____________________________________________________________________________________________    
2 25581001   พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (BDI)
 

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการศึกษาระหว่่างสถาบันภาครัฐและเอกชน
1 ต.ค. 58  
_____________________________________________________________________________________________    
2 25581125   พิธีลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับ สถาบันระดับอาชีวศึกษา
25 พ.ย. 58

_____________________________________________________________________________________________________________________