ผู้อำนวยการ

พระสังฆราชยอห์น บอสโก
ปัญญา กฤษเจริญ
ผู้อำนวยการ