แผนกช่างยนต์

         
        อ.อุดมศักดิ์ สวัสดินาม      
       หัวหน้าแผนกช่างยนต์      
         
 
อ.ขจรศักดิ์ ตั้งจิตรมณีศักดา      อ.มานัส กองอ่อน        อ.วิรัช ปินเปี้ย     อ.ไพโรจน์ ปานเรือง       อ.ธาณี เหี้ยมหาญ  
      แผนกช่างยนต์      แผนกช่างยนต์      แผนกช่างยนต์        แผนกช่างยนต์        แผนกช่างยนต์   
 
       อ.ณัฐภัทร ชูคำ     อ.จักรพันธ์ กองอ่อน      อ.ณัฐวุฒิ ฟองน้ำ      อ.มนตรี น้อยนารถ อ.ณัฐพล ดวงตา   
      แผนกช่างยนต์       แผนกช่างยนต์       แผนกช่างยนต์       แผนกช่างยนต์ แผนกช่างยนต์