อัตลักษณ์ของผู้เรียน
 
มีวินัย ใฝ่ศึกษา
เห็นคุณค่าความเป็นไทย
เอื้ออาทรผู้ยากไร้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
บนความพอเพียงและมีภูมิคุ้มกัน ไม่นิยมความรุนแรง