ประวัติของวิทยาลัยฯ

   

          วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเป็นวิทยาลัยเอกชน  สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  เขตราชบุรี  จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ตั้งอยู่ที่  197  หมู่  3  ถ.เพชรเกษม  ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  มีเนื้อที่  18  ไร่  3  งาน  56  ตารางวา  และในปี  พ.ศ. 2556  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคได้จัดซื้อที่ดินติดวิทยาลัยทางทิศเหนือ  เป็นจำนวน  13  ไร่  3  งาน  84  ตารางวา  สำหรับการขยายพื้นที่ของทางวิทยาลัยในอนาคต  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคบริหารงานโดยคณะบาทหลวงคาทอลิก  สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า,  สาขาอิเล็กทรอนิกส์,  สาขาเครื่องกล  และสาขาการก่อสร้าง

 

       ปี พ.ศ. 2527   ก่อตั้งโรงเรียนใช้ชื่อว่า "โรงเรียนราชบุรีโปลีเทคนิค" โดยบริษัทราชบุรีโปลีเทคนิคจำกัดเป็นเจ้าของ

       ปี พ.ศ. 2532   มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  เขตราชบุรีเข้ารับโอนกรรมสิทธิ์  และการบริหารวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อเป็น  
                             
                              "โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค"
                                   
                              บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ ผู้รับใบอนุญาต

                              นายมนัส  วงศ์ประดู่ ผู้จัดการ
                              นายสุจินต์  จารุรักษ์ ครูใหญ่   
                                   เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้แก่  แผนกช่างยนต์  และแผนกช่างก่อสร้าง

       ปี พ.ศ. 2533   บาทหลวงปรีชา  พลอยจินดา อธิการ  
                              ได้สร้างอาคารเรียนแผนกไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์,  ศาลาเอนกประสงค์ม,  
                              สนามกีฬา  และเริ่มเปิดสอนสาขาช่างไฟฟ้า  และ
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

       ปี พ.ศ. 2535   บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ อธิการ 
                              ได้สร้างโรงฝึกงานแผนกช่างก่อสร้างหลังใหม่ จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และทำสนามฟุตบอล

       ปี พ.ศ. 2536   บาทหลวงวิชัย  แสนสุดสวาท อธิการ  แทนบาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ  ซึ่งไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

       ปี พ.ศ. 2538   บาทหลวงเสนอ  ดำเนินสะดวก อธิการ/ครูใหญ่

       ปี พ.ศ. 2539   บาทหลวงเสนอ  ดำเนินสะดวก  ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                              แผนกช่างไฟฟ้า (สาขาการติดตั้งและควบคุม),  
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ),  
                              แผนกช่างยนต์ (สาขาเทคนิคยานยนต์)  และแผนกก่อสร้าง (สาขาเทคนิคการก่อสร้าง)

       ปี พ.ศ. 2540   สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  5  ชั้น  มีห้องเรียน  24  ห้อง  ห้องประกอบการ  2  ห้อง  ชั้นล่างเป็นพื้นโล่ง  
                              ตั้งชื่ออาคารเรียน "ยวงบอสโก"

       ปี พ.ศ. 2541   บาทหลวงวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์ อธิการ  
                              และทำการเปิดอาคารเรียนยวงบอสโก

       ปี พ.ศ. 2542   บาทหลวงปัญญา  กฤษเจริญ อธิการ/ครูใหญ่ 
                                     บาทหลวงอภิสิทธิ์  กฤษเจริญ รองอธิการ

       ปี พ.ศ. 2543   บาทหลวงอภิสิทธิ์  กฤษเจริญ อธิการ/ครูใหญ่

       ปี พ.ศ. 2549   มุขนายกปัญญา  กฤษเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ครูใหญ่ 
                                     บาทหลวงวิจิตร  สัตย์สมบูรณ์ อธิการ

       ปี พ.ศ. 2554   มุขนายกปัญญา  กฤษเจริญ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
                                     บาทหลวงสุรินทร์  จารย์อุปการะ อธิการ

                              นายมนัส  วงศ์ประดู่ ผู้จัดการ   

       ปี พ.ศ. 2555   "โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค"  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค"
                                     มุขนายกปัญญา  กฤษเจริญ ผู้รับใบอนุญาต

                              บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ อธิการ/ผู้อำนวยการ
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่ ผู้จัดการ  

       ปี พ.ศ. 2556   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้ปรับเปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
                                     บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ/ผู้อำนวยการ

                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ   

       ปี พ.ศ. 2557   บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ/ผู้อำนวยการ     
                                     นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ

       ปี พ.ศ. 2558   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้ปรับเปลี่ยนใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
                                    บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ/ผู้อำนวยการ    

                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ

       ปี พ.ศ. 2560   พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี/ผู้อำนวยการ   
                              บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ  
                              บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี จิตตาธิการ
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ

       ปี พ.ศ. 2561   พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี/ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต   
                              บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี จิตตาธิการ
                              นายมนัส  วงศ์ประดู่  ผู้จัดการ