แผนกช่างไฟฟ้า

 

       
        อ.ทวีศักดิ์  เพชรตรง      
    หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า      
         
 
     อ.ดิลก บูชารัตนกุล     อ.อาจรีย์ หงษ์น้อย       อ.ไอยรา เพ็งอุดม    อ.อนุสรณ์ อินทรืภิรมย์     อ.วุฒินันท์ ธรรมรงณ์  
     แผนกช่างไฟฟ้า     แผนกช่างไฟฟ้า        แผนกช่างไฟฟ้า       แผนกช่างไฟฟ้า       แผนกช่างไฟฟ้า   
       
   อ.วิวรรธน์ มั่นคงวิวัฒน์       อ.สามารถ เดชเกิด              
      แผนกช่างไฟฟ้า       แผนกช่างไฟฟ้า