ปรัชญาของวิทยาลัย

 


คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข

คุณธรรม  หมายถึง   คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรมและตามหลักสากล  ซึ่งต้องนำหน้าวิชาการและเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ความรู้  มุ่งทำให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรมประจำใจ  อีกทั้งสามารถลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง  คุณธรรมที่เน้นได้แก่  ความศรัทธาต่อศาสนา  ความรักต่อผู้อื่น  ความเสียสละ  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์  และความสามัคคี

นำวิชา  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำหรือเป็นเลิศในด้านวิชาการ  ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและทักษะกระบวนการต่างๆ  มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่  หน้าที่การงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล  ให้นักเรียน  รู้ฟัง  รู้จด  รู้จำ รู้ทำ  รู้คิดค้นและรู้วินิจฉัยอย่างถูกต้อง

พัฒนาสุข  หมายถึง  ความสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา  อบรม  ไปพัฒนาชีวิต  ทั้งร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข  ปรัชญาของวิทยาลัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ในหมวดที่  1  มาตรา  6  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง  ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”