ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

 
 
 นายยงศักดิ์  สุวรรณสะอาด
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง