แผนกช่างก่อสร้าง

         
         อ.ศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด      
      หัวหน้าแผนกก่อสร้าง      
         
 
      อ.สุณีย์ เลิศพันธ์       อ.ณรงค์ สุทธิเวช     อ.อภิวุฒิ ปานสะอาด      อ.ภูมิศักดิ์ เลิศหลาย    อ.กฤติพงศ์ สอพระกาฬ  
       แผนกก่อสร้าง        แผนกก่อสร้าง         แผนกก่อสร้าง         แผนกก่อสร้าง         แผนกก่อสร้าง   
     
   อ.ศักดิ์ชัย นฤชัยศิริรัตน์      อ.สุริยนต์ วรรณอุบล      อ.อภิเษก ยอดธรรม         
        แผนกก่อสร้าง        แผนกก่อสร้าง        แผนกก่อสร้าง