สัญลักษณ์ สี

กางเขนมีรัศมี  หมายถึง  คริสตศาสนาธรรมเป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาอบรมในโรงเรียน  คุณค่าทางด้านศาสนา  ด้านจิตใจ  ต้องอยู่เหนือคุณค่าทางด้านวัตถุ

คบเพลิงกำลังลุกโชติช่วง  หมายถึง  กระบวนการศึกษาอบรมต้องหล่อหลอมทั้งผู้ให้การศึกษาอบรม  และผู้รับการศึกษาอบรมตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้สอดประสานเป็นเนื้อเดียวกัน  ดุจเปลวเพลิงที่หล่อหล่อมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ต้องเป็นผู้ชี้นำสังคมด้วยความดีความเก่ง  ความสุขที่ตนเองมี  ดุจเปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงส่องสว่างแก่สรรพสิ่ง

มือถือคบเพลิง  หมายถึง  5  ประสาน  กล่าวคือ  สถาบันดรุณาราชบุรี  คณะครูรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน  เพื่อผลักดันกระบวนการศึกษาอบรมในข้อ  2. ให้เข้าสู่เป้าหมายปลายทางในข้อ 1.

โลก หมายถึง  โลกาภิวัตน์  ครอบครัวโลก  ความเป็นพลโลก  ต้องเป็นวิสัยทัศน์ของชาวดรุณาราชบุรีทุกๆ คน

เกลียวคลื่น  หมายถึง  บริบททางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  เป็นกระแสหลักที่โอบล้อมกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของโรงเรียนซึ่งกระบวนการศึกษาอบรมจะต้องกระทำให้ผู้เรียนได้รู้จักแยกแยะ  ปฏิเสธและอยู่ร่วม

ลายไทยรูปมือพนมโอบล้อมทุกสิ่ง  หมายถึง  บริบทของความเป็นไทยคุณค่าของความเป็นไทย  ความเป็นคนไทย  ต้องเป็นเอกลักษณ์ของชาวดรุณาราชบุรีดังสโลแกนที่ว่า  "Think Globally,  Act Locally"

สีประจำโรงเรียน  สีขาว - สีแดง

          สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง  สดชื่น  ซื่อสัตย์และเปิดเผย

          สีแดง   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  แข็งแรง  กล้าหาญและบากบั่น