งานปกครอง

 
 
 นายนิคม  ธรรมเจริญ
 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สารสนเทศทั่วไป
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง