อธิการ

บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก
อธิการ/ผู้แทนรับใบอนุญาติ