ท่านผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานศึกษา
125601003

    เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่
นายชยาวุธ จันทร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน
และในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแก่บรรดาครูและนักเรียน บริเวณใต้โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ และผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลาเทคนิค มาร่วมงานดังกล่าว ic new

125601003
____________________________________________________________
การสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา”
12560090921 22

    ในวันที่ 21-22 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ส่งบุคลากรจำนวน 2 คน ได้แก่
1. อ.ดิศพงษ์ จิตร์บำรุง (ฝ่ายจริยธรรม)
2. อ.สมมาตร นงค์ลักษ์ (ตัวแทนฝ่ายกิจกรรม) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา “สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
    เพื่อรับองค์ความรู้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา การนำเสนอองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

125600909 11
____________________________________________________________
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
125600909 11

    บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้นำคณะครูและบุคลากร หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

125600909 11
____________________________________________________________
1   14
1 2559030708

  ทดสอบมาตรฐานฯ

   7 - 8 มี.ค. 59

  1 25600831  การแข่งขันรถวิ่ง  ตามเส้นเจ้าความเร็ว
 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 60
other   other
3   14
1 2560080413   อบรมฯ
  ด้านช่างให้แก่
  ผู้นำคนพิการ
  4 - 13 ส.ค. 60
  1 25600414   งานวางผัง
  ขุดหลุม ลงเสา
  14 มิ.ย. 60
other   other
more