ประกาศ : เลื่อนกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศ สำหรับนักเรียน ชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2563  1 25610809 10 1 
1-25620302
    เนื่องจากสถานการปัจจุบัน คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงค่อการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยจึงได้ "ประกาศเลื่อนกำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศอย่างไม่มีกำหนด" หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  1 25610809 10 1
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) 1 25610809 10 1 
1-25620302

      วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) ทั้ง 4 สาขางาน ร่วมถึงการประกวดสุนทรพจน์ ไทย - จีน - อังกฤษ การประกวดมารยาทไทย และการประกวดร้องเพลงไทย - สากล1 25610809 10 1

ภาพการแข่งขันสาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ -https://photos.app.goo.gl/geBPaVeHiKVqdrjQA

ภาพการแข่งขันสาขางาน ไฟฟ้ากำลัง -https://photos.app.goo.gl/etZJSA14BMfgsaQ9A

ภาพการแข่งขันสาขางาน ยานยนต์ -https://photos.app.goo.gl/SnjKYfngsEb3Lz6c8

ภาพการแข่งขันสาขางาน มารยาทไทย - ร้องเพลง - สุนทรพจน์ -https://photos.app.goo.gl/WQLfe961bUtWcfHP6

 
 
ทัศนศึกษาดูงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (ภาคตะวันตก)(CAT TELECOM)1 25610809 10 1 
1-25620302
         วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (ภาคตะวันตก)(CAT TELECOM) ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีนักเรียนชั้นปวช. 3/4 และ 3/5 แผนกอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 40 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมศึกษาดูงานในด้านเครือข่าย และโทรคมนาคม1 25610809 10 1
1 25620302
 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี1 25610809 10 1 
1-25620302

      วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  คัดเลือกคณะครูอาจารย์เพื่อรับเกียรติบัตรครูดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ที่ได้รับเกียรติบัตรจำนวน 6 ท่าน ได้แก่1 25610809 10 1 

  1. อาจารย์ณรงค์     สุทธิเวช 
  2. อาจารย์อภิวุฒิ    ปานสะอาด
  3. อาจารย์ไอยรา    เพ็งอุดม
  4. อาจารย์ลำแพน   ชมชื่น 
  5. อาจารย์ธานี       เหี้ยมหาญ
  6. อาจารย์อุษา      สินสำรวม1 25610809 10 1 
1 25620302
 
กิจกรรมจิตอาสา พี่ให้น้อง ณ รร.วัดอรัญญิกาวาส จ.ราชบุรี1 25610809 10 1  
1-25620302
    วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พี่ให้น้อง ณ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส นักเรียน ช่วยประกอบอาหารและกวาดใบไม้รอบบริเวณ ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ระดับชั้นปวช. แผนกช่างยนต์ พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้1 25610809 10 1 
1 25620302
____________________________________________________________
1   14
1 25610927-29

ทัศนศึกษา บริษัท
ไทย ทาซากิ

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
15 ก.พ. 62

     1 25611128-29 งานแสดง
เครื่องจักรระบบ
ขนส่งฯ
9 มี.ค. 62
other   other
3   14
1 25611001-03-2

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า
1-3 ต.ค. 61

  1 25611003 05

จิตอาสา
วัดห้วยหมู
ก.พ. 62

other   other
more