ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
 
 นายศักดิ์ชัย ทรัพย์เกิด
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ