เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
 
เอื้ออาทร องค์กรเข้มแข็ง
ร่วมใจร่วมแรง เป็นแหล่งความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ผดุงไว้ซึ่งหลักพระคริสตธรรม