แผนกสามัญ

         
           อ.ประทีป  ไท้สุน      
       หัวหน้าแผนกสามัญ      
         
 
    อ.สาธร  ดอนกัลยา     อ.วิฑูรย์  ฟ้าคะนอง      อ.พิสิษฐ์  เทพทุมมี      อ.สายฟ้า  พันธ์แดง         อ.ธนกร บุษษา  
       หมวดสังคม      หมวดพลานามัย          หมวดสังคม        หมวดคณิต-วิทย์        หมวดภาษาไทย   
       
      อ.ธนพัชร์ นาคหนู  อ.ญาดานุช โรจนหิรัณกุล              
      หมวดคณิต-วิทย์         แผนกสามัญ