งานทะเบียน

 
 
 นางสุภัตรา  เทพทุมมี
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต