วิสัยทัศน์

       วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรของชาติ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้มี คุณธรรม  จริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพ จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการบริหารงานอย่างเป็นระบบ