หมวดภาษาต่างประเทศ

       
     
       Mr.Julian  Gosling  
         Master Degree in Nottingham University : England 
    English Consultant and Representative of the Director
       
         
นางลำแพน  ชมชื่น     นางสาวเสาวภา  บุตรน้ำดี   นางสาวประภาพร ตรีอินทอง
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ    ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษธุรกิจ   ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ
         
         
นางสาวดวงมณี  แสงปรีดีกรณ์        
ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ         
       
          อาจารย์ชาวต่างประเทศ (Foreign Teachers)
 
           
Mr. Emmanuel  V. Camara    Mr. Sergio P. Yap    Mr. Rinse B. Galupo 
 Bachelor of Science in   Bachelor of Education in     Bachelor of Education in
Industrial Phychology   Elementary Education    Elementary Education 
         
         
Mr. Kieth Lemuel T. Javier    Miss Joannne Clatre L. Basiya   Miss Charlene Joy M. Regalade
Bachelor of Secondary Education in    Bachelor of Arts in   Bachelor of Secondary Education in
 Physical Education    Mass Communications    English
       
         
 Miss Mary Joyce D. Kuizon        
Bachelor of Secondary Education in        
Science